ร่วมโครงการ ” การสัมมนาเชิงวิชาการบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่นและการประกวดนวัตกรรมท้องถิ่น” ภายใต้งาน 50 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 5”
Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 5th (BRICC Festival)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ  

ความคิดเห็น