วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นกรรมการประเมินแฟ้มสะสมผลงานผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ ดร.ธเนศ เฮ่ประโคน

ความคิดเห็น