วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ประจำปีการศึกษา 2565

ความคิดเห็น