วั นอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
ได้ออกติดตามผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม จำนวน ๔ คน นักศึกษาทั้ง ๔ คนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก
#นิเทศกลาง #พลับพลาชัยพิทยาคม

ความคิดเห็น