ในระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย) กิจกรรมที่ 3.2 การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน รายตำบล (Community Data) เพื่อให้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน โดยได้รับเกียรติจากนางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และอาจารย์ บัญชา นวนสาย มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ความคิดเห็น