ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ได้ดำเนินการจัดโครงการ “นวัตกรรมการบริหารจัดการ PM 2.5 ด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพจากจุลินทรีย์จาวปลวกและภูมิปัญญาชาวบ้านในการย่อยสลายตอซังข้าว สำหรับเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์” กิจกรรม 2. 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้จุลินทรีย์ จาวปลวกในการย่อยสลายตอซังข้าว ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนแบบถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น