สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมประชุมออนไลน์กับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ และสอบถามแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อความเข้าใจตรงกัน ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะออกฝึกประสบการณ์ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ หน้าจอ และ แล็ปท็อป

 

 

ความคิดเห็น