โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้งานการพัฒนาหรือการออกแบบผลติภัณฑ์สินค้าและบริการด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น

12-15 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ความคิดเห็น