วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เตรียมความพร้อมทีมงานเพื่อจัดอบรมโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการการพัฒนาโครงการการพัฒนาหนังสือแบบเรียนพลวัตโดยใช้โปรแกรม GeoGebra สำหรับครูในจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น