ในวันที่ 13-14 พฤจิกายน 2564 ได้เป็นวิทยากรอบรมโครงการการพัฒนาหนังสือแบบเรียนพลวัติ จากโปรแกรม GeoGebra สำหรับครูคณิตศาสตร์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น