ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 – 13:50 น. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การลงทะเบียนเรียน การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในกิจกรรม Home Room นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่ 1 ณ ห้องเรียน 1944 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น