วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2564 ได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย) สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) หลักสูตร ED03 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เรื่อง การส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของตำบลถาวร

 

ความคิดเห็น