ภาพประกอบการประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม แนะแนวการทำPortfolio สาขาวิชาการตลาาดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายแนะแนวการทำ Portfolio เพื่อช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ ดร.เอกพล แสงศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่จัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

Uncategorized @th 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  .2564

ข่าวประชาสัมพันธ์  

ข่าวสำหรับนักศึกษา 

 ภาพกิจกรรม 

 ศิษย์เก่า

 

ความคิดเห็น