28 ตุลาคม 2564 เข้าอบรมในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโดยสำนักวิทยบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคุณอดิสรณ์ แก้วดวง เป็นวิทยากร เพื่อให้คณาจารย์ได้ทบทวนการใช้งานและฟังก์ชันที่สำคัญใน Google Meet, MS Team, ทบทวนการใช้ LMS, การ Reset ห้องเรียนเดิมเพื่อใช้งานในภาคเรียนใหม่, การสร้าง VDO แบบ Interactive เพื่อใช้ตรวจสอบความคืบหน้าของการดูเนื้อหาวีดิโอ, การเช็คชื่อนักศึกษาในระบบ, การออกข้อสอบในระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนได้นำไปใช้ในการปรับปรุง LMS ให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ความคิดเห็น