กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำ Strategic Action Plan มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จัดโดย มหาวิทยาลัย ราชภัฏทุกแห่ง ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ฟังบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เพื่อสร้างผู้นำการพัฒนาชุมชนในอนาคต
โดย ดร.มีชัย วีระไวทยะ
วันที่ 14 ตุลาคม 2564

   

ความคิดเห็น