เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในส่วนของฝ่ายคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในรูปแบบออนไลน์
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564

ความคิดเห็น