ร่วมประชุมชี้แจงทีมจัดเก็บข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์ รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564

    

ความคิดเห็น