วันที่ 8-9 ตุลาคม 2564 เข้ารับการอบรมในโครงการบริการวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในหัวข้อการวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meetings บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฒิกโร, รศ. ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร และ รศ. ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

ความคิดเห็น