วันที่ 10 กย 64 เวลา 13.30-15.30 น. ประชุมร่วมกับทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จฯ ณ ห้องประชุมวิจัย อาคาร 1

ความคิดเห็น