อาจารย์มณีนุช  ให้ศิริกุล ทำหน้าที่พิธีกรของคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรม  Show&Share 2021 ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2564  (ออนไลน์) ผ่านช่องท่าง Zoom meeting และ Yoube Channel  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดยมี 14 หน่วยงานที่ร่วมรายงาน

ความคิดเห็น