โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐาน (Smart Program) โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ แบบ Online

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2564 – วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564

klws64

ความคิดเห็น