ขนาดของไวรัส SAR-CoV-2 ที่ก่อให้เกิดโรค โควิด-19 (COVID-19) มีขนาด 60-140 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับเซลล์อื่นๆ เช่นเซลล์เม็ดเลือกแดงของมนุษย์ ที่มีขนาด 7 ไมโครเมตร

หน่วยไมโครเมตร ใหญ่กว่าหน่วยนาโนเมตร

ที่มา All about molecular biology จาก website https://www.facebook.com/AAMB.DZ

ความคิดเห็น