เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยเพื่อการผลิตผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์ (ในรูปแบบออนไลน์) จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ความคิดเห็น