ร่วมกิจกรรมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตราฐานผลการเรียนรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 29 เมษายน 2564

ความคิดเห็น