1. เป็นคณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. เป็นกรรมการและเลขานุการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัย

ราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

3. เป็นคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

4. เป็นประธานกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสมัยใหม่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

5. เป็นประธานกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

6. เป็นคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7. เป็นประธานกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า) คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

8. เป็นประธานกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ)  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

9. เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

10. เป็นประธานกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา) คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

11. เป็นประธานกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล) คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ความคิดเห็น