วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผ่านระบบการสื่อสารสองทาง () เวลา 09.00 – 16.00 น. ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาไทย  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อฝึกอบรมให้คณาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่วิทยากรขยายผลสู่ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาจะได้ดำเนินการจัดอบรมในโอกาสต่อไป

ความคิดเห็น