วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาพริกแกง ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์

ความคิดเห็น