วิทยากรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร” พื้นที่ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564

ความคิดเห็น