มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้วยการแต่งกายชุดผ้าไทยอย่างสม่ำเสมอ

ความคิดเห็น