ถ่ายทอดการเรียนการสอนและบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน (รูปแบบออนไลน์) ให้กับนักศึกษาในรายวิชา “เทคโนโลยีการหมัก และนวัตกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร” สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น