การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓
ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรอง ฯ ชั้น ๑ อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น