รายงานผลการปฏิบัติงาน (2)

 • แบบรายงาน 01 (สายวิชาการ)
  • การพัฒนาตนเอง เข้าร่วมอบรม(ออนไลน์) ในระดับประเทศ จำนวน 5 ครั้งขึ้นไป
  • สำนักงานข้าราชการพลเรือน e-Learning
  • แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลต์ตลอดชีวิต/กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • Strafish Academy และ Strafish Labz
  • เครือข่ายสุจริตไทย
 • ด้านการสอน
  • 9 คาบ ขึ้นไป / สัปดาห์
  • กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
  • พลเมืองดีกับการป้องกันการทุจริต
  • การเมืองการปกครองฯ สำหรับชีวิต
  • ท้องถิ่นศึกษา

 • ด้านการสนับสนุนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
  • https://sites.google.com/a/bru.ac.th/sakonphromsathit/
  • http://lms.bru.ac.th/course/view.php?id=102
  • http://lms.bru.ac.th/course/view.php?id=3403
  • http://lms.bru.ac.th/course/view.php?id=3402
  • http://lms.bru.ac.th/course/view.php?id=536
  • http://pa.bru.ac.th/2021/08/15/constitution2560/
  • http://pa.bru.ac.th/2021/08/04/constitution/
 • ด้านการบริการวิชาการ
  • อบรม(ออนไลน์) หลักสูตรระยะสั้น (นักบริหารงานภาครัฐ)
  • http://pa.bru.ac.th/2021/08/06/diploma-in-public-administrators/
  • http://pa.bru.ac.th/2021/08/08/8-8-64/
  • https://sites.google.com/bru.ac.th/pabru88/home

ความคิดเห็น