วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์และผสมผสานที่เอื้อสำหรับครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานเต็มเวลา” วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็น