วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ 1. เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยจากวัสดุเหลือใช้” วิทยากรโดย ครูชลิดา กิจธรรมาภอรักษ์ 2. ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เรื่อง “Project Approach อดีต VS ปัจจุบัน : กรณีศึกษาโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล” วิทยากรโดย ดร. วรนาท รักสกุลไทย และ 3. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เรื่อง “การพัฒนาบัณฑิตครูกับการศึกษาไทย วิทยากรโดย ผศ.ดร. ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ความคิดเห็น