ร่วมกิจกรรมเชิงรุกในพื้นที่ตำบลสตึก U2T​ KOVID WEEK​ ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด ภายใต้โครงการการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าทอมือด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดแบบเชิงรุกสู่เส้นทางการเป็นมิตรภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Products) ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมสุขภาวะสร้างสรรค์และสร้างสุขอย่างยั่งยืน ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ความคิดเห็น