วันที่ 2 กันยายน 2564 ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของนางสาวนฤภร สงครามรอด เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบต่อเติม ที่มีต่อพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น