วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ของนางสาวเกวรินทร์ จะยันรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น