วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ฟังการสัมมนาออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting เรื่อง HR in Digital & Modern Entrepreneur Covid-19 Era จัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ความคิดเห็น