วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เข้าร่วมอบรมโครงการ Digital Marketing Trends: Tiktok จัดโดยคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความคิดเห็น