วันท่ 24 เมษายน 2564 เข้าอบรมหัวข้อนวัตกรรมการพัฒนาการศึกษายุคใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยสู่เวทีโลก จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความคิดเห็น