วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ที่ห้องประชุมเล็กชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564

ความคิดเห็น