วันที่ 10 กันยายน 2564 เข้าร่วมโครงการ การจัดทำข้อสอบปลายภาคแบบออนไลน์ จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ โดย ผศ.นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้การทำข้อสอบเพื่อใช้สอบทาง online โดยใช้ google form

ความคิดเห็น