วิทยากรโครงการ “เพิ่มศักยภาพครูในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21” และนิเทศน์ติดตาม

หลักสูตรคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 1 และ 2

ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2564

 

ความคิดเห็น