วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ช่วงบ่าย)
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ในรูปแบบออนไลน์
นิเทศนักศึกษาจำนวน ๑๐ คน ๖ สาขาวิชา

ความคิดเห็น