วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
นิเทศกลางโรงเรียนวัดสำโรง ในรูปแบบออนไลน์
นิเทศนักศึกษาจำนวน ๓ คน สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๒ คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน ๑ คน

ความคิดเห็น