วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
นิเทศกลางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นิเทศนักศึกษาสาขาปฐมวัย จำนวน ๑๐ คน
การนิเทศในรูปแบบออนไซด์ ซึ่งปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด

ความคิดเห็น