วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการบรรในหัวข้อ “การจัดการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก กรณีศึกษาเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว” ซึ่งจัดโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผศ.ดร.สมชาติ มณีโชติ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์จำปา จากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ ดร. ปฐม  หงษ์สุวรรณ เวลา 13.00-16.00 น. ในระบบออนไลน์ Zoom ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก

โครงการนี้ได้ช่วยให้มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมของ สปป.ลาว ที่ชี้ให้เห็นพัฒนาการของความเปลี่ยนแปลงทางการท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนได้รับมรดกโลกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

ความคิดเห็น