วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
นิเทศกลางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ
นิเทศนักศึกษา จำนวน ๓ คน สาขาการศึกษาปฐมวัย ๒ คน สาขาดนตรีศึกษา ๑ คน

ความคิดเห็น