การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ตามเกณฑ์ กพอ.2560 และ 2563
วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควิทน์ทวีวัฒน์

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
17/08/2564 รูปแบบออนไลน์

ความคิดเห็น