๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมโครงการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๔ : ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่ Next Normal (Learning and Teaching Transformation to Next Normal) เมื่อวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ความคิดเห็น